Poznámky k Breivikovi, rasismu a xenofobii

Častokrát se mi přihodilo, že někdo z mých “frendů“, známých (a občas i přátel) na Facebooku sdílel nějaké prvoplánově působivé nacionalistické video, jež obvykle sestávalo z ingrediencí jako slavná minulost, velké bitvy proti cizákům, smutná přítomnost, cizinci zabírající náš životní prostor a výzva k akci. Obrázky, hesla, vhodně vybraná monumentální hudba… Eklhaft! Jedno takové video, u něhož romantičtí nacionalisté bezpochyby slintali blahem, vytvořil i ten norský blonďatý psychopat Breivik. Myslím, že je na čase, abych jednoznačně a tentokrát bez jakýchkoli jinotajů a metafor, objasnil svůj pohled na tyto věci.

K Breivikovi

Nemá moc smysl, abych se obšírněji zaobíral Breivikem. Jeho čin je absolutně nepřijatelný a kdokoli, kdo se k němu jakýmkoli způsobem přihlásí (a jeden z mých “frendů“ tak skutečně učinil!), nebo jej jakýmkoli způsobem obhajuje, je zcela mimo rámec jakékoli diskuse (a já jsem ochoten diskutovat o spoustě kontroverzních věcí!) a z mé strany se dočká jen a pouze (psycho)hygienického opatření.

Myslím si dále, že je moc dobře, že Breivik působí tak charismaticky, protože se třeba aspoň někomu rozsvítí a uvědomí si, čeho jsou charismatičtí psychopati také schopni, a snad si na těch 93 mrtvých vzpomenou, až si zase otevřou nějaké to xenofobně-nacionalistické videjko na YouTube a bude jim najednou stydno je šířit… Ale asi jsem naivní…

Ještě ad Breivik a zednářství: Přesně jak jsem čekal, stačilo 24 hodin, aby se celé tragédie chopili hlasatelé konspiračních teorií a už se píše o tom, že Breivik byl zednáři a ilumináty naprogramován a bla bla bla. Zednářství pochopitelně přitahuje různé typy lidí a Breivikovi byla asi blízká romantická legenda o zednářích coby následovnících templářů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že základním étosem zednářství je osvícenský humanismus a rovnost náboženství, mezi zednáři najdeme stoupence mnoha různých vyznání včetně muslimů, a Breivikův čin lze jednoznačně považovat za zcela protikladný zednářskému ideálu podstatné jednoty lidstva. A ostatně i kdyby byli zednáři ďábelskou spikleneckou organizací usilující o světovládu, což nejsou, opravdu by byli tak hloupí, aby vyslali někoho, kdo se k nim otevřeně hlásí, aby spáchal tak odsouzeníhodný čin? Je také poněkud bizarní, že Breivik je vnímán nácky jako bílý hrdina a konspiračními teoretiky jako stoupenec “židozednářského“ sionismu…

Dosti však toho zmrda a přejděme k dalším tématům.

 

K rasismu

Nedávné výzkumy prokázali, že kromě černých Afričanů mají lidé v genech stopy po křížení s neandrtálci. Pokud tedy existuje nějaká “čistá rasa“, jsou to původní obyvatelé subsaharské Afriky! Jinak je samozřejmě nesmysl v intencích čistoty rasy vůbec přemýšlet, genetická podobnost lidských populací je tak ohromující, že veškeré rozdíly jsou v podstatě zanedbatelné. Včera jsem byl u babičky na obědě a přišla řeč na to, jakou bych si představoval ideální partnerku. Odvětil jsem, že je třeba, aby byla především chytrá, měla slušný všeobecný přehled a zajímala se o kulturu. A uměla česky, protože já si velice rád povídám a jinak než česky mi to moc nejde. A pak jsem dodal: Vlastně by to klidně mohla být i cizinka, pokud by uměla česky. Babička je poněkud xenofobní, takže to bylo takové mé popíchnutí. A pak jsem dodal: “A klidně by to mohla být třeba černoška nebo Asiatka, to je fuk.“

“No, ale Cikánka ne, že?“ odvážila se babička.

“A proč by ne? To víš, že mohla! Pche! Barva kůže je to poslední, co by mě zajímalo, kdyby byla chytrá, milá, pohledná a kulturní.“ (Někdy si říkám, proč já to té babičce dělám, chuděře…)

A skutečně to tak je, nebyla to jen nějaká provokace. Já prostě odmítám posuzovat lidské bytosti na základě tak bezvýznamných kritérií, jako je barva kůže nebo tvar nosu. Mě zajímá, jaký ten který konkrétní člověk je. I kdyby se některé lidské populace skutečně lišily v průměrné výši IQ, jak tvrdí některé kontroverzní studie, nemá to vůbec žádnou souvislost s lidstvím příslušníků těchto populací, jež není žádným způsobem odlišné od lidství příslušníků jakékoli jiné populace Homo sapiens. Osobně si navíc myslím, že faktorů, které ovlivňují to, jací jsme – co se týče povahy, inteligence, emocionality, společenských dovedností atd., je tak obrovské množství – geny, prenatální vývoj (včetně toho, jaké má matka v této době zvyky, např. jestli kouří nebo pije alkohol atd.), složení potravy v dětství, přírodní vlivy, druh výchovy a kulturní vlivy… že redukovat vše na “krev“ je zcela absurdní. Tudíž je také absurdní postulovat myšlenku “rasové čistoty“. Tolik tedy můj postoj k rasismu.

 

Ke xenofobii

Obecná xenofobie, tedy odmítání jakýchkoli cizinců, je postoj, který je z hlediska dlouhodobého přežití evropské civilizace, vezmeme-li v potaz pokles porodnosti, dost možná přímo sebevražedný. Pokud vymíráme, musíme získat pracovní síly odjinud, ať se nám to líbí nebo ne. A to i kvalifikované pracovní síly. Nicméně, na rozdíl od rasismu, má xenofobie i jistý racionální základ, spočívající ve vědomí rizika kulturní nekompatibility. A skutečně soudím, že v Evropě potřebujeme mít do budoucna Evropany. Ovšem Evropany z kulturního a civilizačního hlediska, na barvě kůže, tvaru nosu atd. nesejde. Prvky původních kultur mohou být, a měly by být!, zachovány, pakliže budou s evropskou kulturou kompatibilní – v takovém případě je pokládám za jednoznačné obohacení a kreativní impuls. Idea, která se snaží v těchto intencích pracovat, a která je mi blízká, je transkulturalismus, který je někde mezi asimilacionismem a multikulturalismem – nositelé různých kultur, aby společnost fungovala, musejí sdílet stejné jádro v podobě základních civilizačních hodnot, a současně si ponechávají kulturní svébytnost v těch oblastech, které s tímto jádrem nejsou v rozporu.

A tím se dostáváme k islamofobii. Tvrdit, že obavy z islámu jsou pouhou fóbií, tedy iracionálním strachem, pokládám popření reality. Obavy z islámu iracionální nejsou. Na druhou stranu názor, že co muslim, to potenciální terorista, a že všichni muslimové jsou stejní, samozřejmě patří do stejné třídy výroků jako tvrzení, že “Všichni Cikáni kradou.“ nebo že “Všechny socky se vyhýbají práci.“ atd. Vyhradím-li pojem “islamofob“ pro ty, kteří paušálně a bez rozlišování vnímají všechny muslimy jako nepřátele, pak tvrdím, že islamofobie je jednoznačně škodlivá, protože jediné řešení, které nabízí, je v rozporu s kulturními hodnotami, jež chce chránit (jako je evropský koncept lidských práv) a tím staví evropskou kulturu na roveň kultuře militantních islamistů. A samozřejmě ať už je budoucnost soužití evropské a islámské civilizace nahlížena jakkoli, nemůže jakýmkoli způsobem ospravedlnit vraždu, nota bene vraždu nevinného člověka. Více než kdy jindy je třeba v této souvislosti připomenout Nietzscheho slova: “Kdo zápasí s nestvůrami, ať se má na pozoru, aby se přitom nestal nestvůrou. A hledíš-li dlouho do propasti, vhlédne pak propast i do tebe.“

 

Závěr

Jsem člověk, kterému je úplně jedno, jaká barva kůže bude u Evropanů převládat za sto let, ale který by si přál, aby evropská kultura – třebas i proměněná, ale v základních rysech stejná – přetrvala i do 22. století. Ale i kdyby tomu tak nemělo být, je lepší, budou-li základní stavební kameny této kultury zničeny útokem zvenčí, než abychom je ve jménu obrany vůči tomuto útoku zničili sami a stali se tak nestvůrami. Vraždění nevinných je odsouzeníhodné bez ohledu na ideu, v jejímž jménu je pácháno.