Jozef Karika: Mágia peňazí (recenze)

Když jsem si objednával Karikův Kurz praktickej mágie, přidal jsem k objednávce i jeho knihu Mágia peňazí, ačkoli jsem si v danou chvíli nebyl zcela jist, zda to bude kniha pro mne užitečná či nikoli. Nicméně se mi vždy zamlouval způsob, jakým Jozef Karika různá témata zpracovává, a nepochyboval jsem, že si přinejmenším dobře počtu. Jak uvidíme níže, kniha mne obohatila více než jen jako zdroj intelektuální stimulace.

Záhy po obdržení zásilky jsem se pustil do studia a posléze i praktických cvičení Kurzu praktickej mágie, druhá kniha mezitím čekala v knihovně. V lednu ale došlo k dost zásadním změnám (a rozhodnutím) v mém životě, které mne přiměly po Mágii peňazí sáhnout. Kniha mne rozhodně nezklamala. Právě naopak. Nutno dodat, že bych byl velmi zklamán, kdyby se autor snížil na úroveň prvoplánových finančních motivačních příruček a zaměřil se pouze na techniky (byť v tomto případě magické) vedoucí k pokud možno snadnému zbohatnutí. Ale věděl jsem, že Jozef Karika k tématu přistoupí s vážností a hloubkou, jíž si duch peněz zaslouží.

Sám autor svou knihu do kategorie filosofické nebo motivační literatury o penězích řadí, tedy do společnosti knih, jejichž cílem je předestřít vám nové myšlenky a přístupy k penězům a také motivovat. Současně ale zdůrazňuje, že nové myšlenky a přístupy samy o sobě nestačí, stejně jako ani ta nejlépe prováděná magie peněz nepřinese sama o sobě žádný velký zisk, protože čas, investovaný do studia finanční literatury je vhodné rozčlenit na tři části: studium odborné literatury obsahující akademické a teoretické poznatky, filosofických nebo motivačních knih o penězích a konečně knih napsaných skutečnými finančními či podnikatelskými velikány.

Poté, co jsem knihu zařadil do určitého kontextu či základního rámce, přistoupím k jejímu vlastnímu obsahu. Publikace je rozdělena do sedmi kruhů – částí, v nichž jsou postupně zpracovávána jednotlivá témata. První kruh se zabývá problematikou sebeobrazu a jeho změny. Z metod nabízí především dobře rozpracované introspektivní techniky, techniky určené k odstraňování nežádoucích částí sebeobrazu, jakož i metody k vštípení sebeobrazu nového. Autor také varuje čtenáře, aby se před tím, než se na tuto cestu vydá, zamyslel, zda to opravdu chce a zda na to má nervy. Protože „trestem za strhnutí masky je ztráta falešného vnitřního klidu. Pak existují jen dvě možnosti: dosáhnutí úspěchu, nebo život v neúspěchu, který už není možné ničím maskovat.“ (s. 19) Pokud tedy hledáte cestu k bohatství, ale nejste současně ochotni setkat se sami se sebou a odhodit uklidňující fasádu sebeobrazu, v němž jste se příjemně zabydleli, neutrácejte zbytečně své peníze za tuto knihu – nejenže by vám nejspíše nepomohla, ale ještě by vás mohla připravit o klid.

Druhý kruh se zabývá problematikou vnímání peněz, zvláště pak zažehnáváním negativních podvědomých programů spojených s tzv. mýty o penězích, jimiž jsou tvrzení typu: Peníze kazí charakter. Peníze jsou špinavé. Peníze nejsou důležité. atd. Čtenář je veden k tomu, aby stopoval a postupně odstraňoval tyto negativní podvědomé programy, k čemuž text opět nabízí různé užitečné techniky. Kromě toho se čtenář zamyslí nad tím, co peníze mohou do jeho života vnést a s čím vším se bude muset vypořádat. Zvláště pak s faktem, že s narůstajícím bohatstvím se hlásí k životu stále mocnější osobní démoni, kteří by jinak neměli mnoho příležitostí k seberealizaci.

Třetí kruh, nazvaný „Základní cvičení“, se zabývá vlastnostmi ducha peněz a rozvíjením vztahu s touto mocnou entitou s důrazem na důležitost plynulosti toku peněz. Dá se říci, že poté, co se adept vnitřně přenastaví, se nyní konečně pouští do vlastní finanční magie.

Kromě silné psychologické a intelektuální stimulace přináší i tato část knihy konkrétní magické techniky, jak měnit své vnitřní nastavení a přilákat žádoucí pozornost ducha peněz. Autor také klade důraz například na změnu vnitřní reality podle Carrollova kréda: „Předstírej, dokud to nedosáhneš.“ („Fake it till you make it.“), ale i na to, aby všechny popsané úsilí bylo v souladu s pravou vůlí, se sgulla (poklad, vnitřní síla, neoddělitelná součást duše). „Nadprůměrné výsledky je možné dosáhnout jen v oblasti, která vás baví, a činnostmi, jejichž vykonávání vás naplňuje vnitřní radostí. Nejintenzivnější vnitřní radost i nejvíc šťastných náhod – synchronicit – vzniká tehdy, když využíváte váš sgulla (poklad, dar, talent) – tedy když konáte v souladu se svou pravou vůlí.“ (s. 90)

V kruhu čtvrtém se již dostáváme ke „Kmenovým magickým technikám a jejich využití ve finanční magii“. Čtenář se seznámí se základními principy magie, (sebe)iluminací, invokací, evokací a divinací, které jsou popsány v kontextu magie peněz. Jedná se přístupy chaosmagického charakteru a domnívám se, že jsou (v rámci přirozených omezení daných jejich využitím ve finanční sféře) velice účinné. Nechybí zde tedy množství zajímavých technik, nápadů a námětů k další práci a dozvídáme se o možnostech finančních servitorů (evokovaných duchů-služebníků). Nutno podotknout, že praktikování technik čtvrtého kruhu již vyžaduje určitou magickou praxi, zkušenosti a sebedisciplínu, jichž lze nabýt například cvičením podle Kurzu praktickej mágie.

Pátý kruh se zabývá spojenci finančního mága, zvláště pak povahou ducha trhu. Zajímavým postřehem je, že přestože je užitečný personifikovaný, vztahový přístup k trhu (zvláště pro vycítění vhodné příležitosti), je třeba jej opustit, jakmile adept začne obchodovat – pak musí nastoupit mechaničnost a disciplína. Autor dále zdůrazňuje, že „divokost spojence, jehož síly hodláte využít, musí být vyrovnána přiměřenou stabilitou ve vašem životě. Jinak vás tato síla smete.“ (s. 167) Tím autor plynule přechází do kruhu šestého. Zatímco se předchozí kapitoly zaměřovaly především na práci s vyváženou kombinací merkuriálních, jupiterských a slunečních sil, šestý kruh je nazván „Saturn – paradox finanční magie“. Síly, jež byly uvedeny do pohybu, je nezbytné zkrotit přísnou kázní. Rovněž obchody je třeba uzavírat nikoli s Merkurovou lehkovážností, ale se saturnskou vážností. Autor se v této části knihy zabývá i problematikou finančních „nocí duše“, zkouškami, které přijdou a než se není možné připravit. Zkouškami, které adepta buď zlomí nebo posílí a mnohému naučí. Dále je zde kladen důraz na nutnost vědět, nejen chtít a odvážit se. Je třeba získat množství odborných vědomostí, jejichž získání je obvykle mnohem méně záživné, než četba Kiyosakiho knih…

Sedmý kruh je nazván „Nebezpečí a nástrahy na cestě za zbohatnutím“. Nutno podotknout, že už kruh šestý je místy dosti deprimující a kruh sedmý dokáže zkazit náladu a nahlodat čtenářovu sebejistotu zcela zaručeně. Což je ovšem jedině dobře, protože Mágia peňazí není motivační příručka, jejímž cílem je vypustit do divokého světa peněz další neřízenou střelu v podobě finančního nadšence. Autor zde upozorňuje na rizika spojená s touto cestou, jimiž jsou pád do nesmyslnosti, finanční chyby, vliv peněz na psychiku či přílišná akcentace frommovského „mít“ oproti „být“. Autor upozorňuje, že adepta zákonitě čeká „divoký tanec“, který jej otestuje až na hranici jeho psychické odolnosti. V závěru kapitoly kniha pojednává o hrozbě nejvyšší – „připoutanosti k sebeobrazu“, tedy rizika spojeného s fixací na vlastní úspěch. Zde se již dostáváme za hranice finanční magie k problematice magické cesty jako takové. Petrifikace vlastního sebeobrazu je de facto magickou smrtí praktika. Po ní následuje už jen „postupné umrtvování, stagnace, opakování známých vzorců. Katastrofa se završuje, když subjekt uvěří v transcendentální nebo nadpřirozenou opodstatněnost těchto získaných obrazů, životních forem a kódů chování.“ (s 207). Zde autor rozvíjí myšlenky Petera J. Carrolla a navrhuje cestu, jak se z vězení vlastního petrifikovaného obrazu vymanit. Nutno dodat, že to je, klímovsky řečeno, vpravdě boj o vše…

Kniha je zakončena dodatky, v nichž nás autor seznámí se zažehnávacími rituály, technikami sigilární magie a s problematikou magických rovnic, které adeptovi mohou vnést do jeho praxe přiměřenou míru soudnosti a realismu. Magie je totiž (nejen) v oblasti finančnictví třešinkou na dortu, může vychýlit rovnováhu o nějaké to procento ve váš prospěch (což může znamenat mnoho!), ale sama o sobě vám úspěch nepřinese – je třeba vyvinout velké „světské“ úsilí, abyste vytvořili situaci, kdy můžete skutečně využít magii peněz ve váš prospěch!

Mám-li zhodnotit knihu jako celek, domnívám se, že je užitečná nejen pro ty, kdo se chtějí zabývat přímo magií peněz, ale i pro každého, kdo se chce na své magické cestě inspirovat k hledání nových cest a možností. Koneckonců zde nejde o to, jak velké bohatství získáte, ale o to, jak budete spokojení. Kniha je inspirující i co se literárního stylu týče, neboť, jak jsem si již u Kariky zvykl, autor v rámci jednotlivých kapitol plynule přechází od popisu konkrétních metod a postupů k obecnějším magickým, filosofickým či historickým úvahám a pak zase vrací zpět ke konkrétním metodám a postupům, což čtenáře obohacuje a inspiruje k tomu, aby k napsanému přistupoval kreativně a nikoli jako ke „kuchařce“.

Shrnuto: Čtenář dostává do rukou kvalitní, myšlenkově bohatý a zajímavě napsaný text, k němuž se patrně bude často vracet – zvláště pokud se vydá na cestu magie peněz…

KARIKA, J.: Mágia peňazí. Ikar: Bratislava, 2007. 246 stran.