Pohanská federace, Dávný obyčej a Matera Opidum – Můj pohled na zastřešující pohanské organizace v České republice

Důvody, proč se v dnešní době lidé hlásí k víře v různé formy předkřesťanského polyteismu či případně k nějaké formě pohansky laděného pantheismu, by si zasloužily důkladnější religionistický rozbor, nicméně je faktem, že takoví lidé existují a není tedy překvapením, že se chtějí i nějak sdružovat. Zajímavé ovšem je, že – vzhledem k malému počtu takto zaměřených lidí – u nás existují hned tři organizace, jež si kladou za cíl (novo)pohany sdružovat. Podívejme se tedy, jakých nabídek může současný český (novo)pohan využít.

 

Pagan Federation International * Czech Republic aneb Pohanská federace či PFI CZ:

Mezinárodní organizace, která má u nás pobočku. Je osvědčená (u nás funguje od roku 2006), aktivní, pořádá či spolupořádá různé akce jako přednášky, koncerty, výlety a pravidelná setkávání. Spoluorganizuje (s Dávným obyčejem) PaganCon (v rámci Festivalu fantazie). Pravidelně vydává věstník, který je k dispozici i v PDF formátu na webu PFI CZ. Členský poplatek činí 350Kč ročně (základní; existují i další varianty a slevy pro studenty a důchodce atd.), přičemž člen pak má nárok na slevy ze vstupného na akcích pořádaných PFI CZ. Dalšími výhodami jsou přístupy na různá internetová fóra a možnost zapojit se do projektů (za privilegium mít možnost někomu s něčím pomoci je holt třeba zaplatit!). Z internetových stránek není zřejmé, jakou – pokud vůbec – má PFI CZ právní formu a co se vlastně děje s vybranými penězi, nicméně jsem přesvědčen, že tento projekt neslouží k obohacování kohokoli – na to je PFI CZ příliš aktivní. Větší transparentnost by ale na škodu nebyla.

Podmínky členství: Plnoletost, považování sama sebe za pohana a dodržování "Tří principů Pohanské federace", které lze shrnout jako spřízněnost s přírodou a láska k ní, harmonie s vnějším světem a společenstvím ve smyslu maximy "Čiň co chceš, pokud nikomu neškodíš" (tomu se také říká "wiccan rede") a "vědomí božské síly, která transcenduje pohlaví a zároveň uznání mužské i ženské povahy božstev." – tato formulace mi po pravdě řečeno není příliš jasná – první část jakoby odkazovala k panteismu a k nepohlavnosti božstva (či božství?), druhá část může být interpretována buď jako existence bohů i bohyň, ale i jako tvrzení, že každé božstvo má mužskou i ženskou povahu. Celkově vzato to vypadá, že jsou tyto principy inspirovány Wiccou a naskýtá se mi otázka, zda tato podmínka členství není překážkou pro tvrdé polyteisty, kteří v nějakou "božskou sílu, která transcenduje pohlaví" nevěří. Osobně mi připadá omezující i druhý bod, zvláště pak v něm obsažená wiccanská maxima o neškodění, protože jsem přesvědčen, že žádný živý člověk se nemůže vyhnout tomu, aby nikdy nikomu neuškodil, byť by to byl třeba džinista (a ti se opravdu snaží tuto maximu naplňovat). Mnohdy je nezbytné někomu uškodit kvůli nutnosti ochránit vlastní zájmy či zájmy svých přátel – což ostatně činí (byť jménem svým a nikoli své organizace) i představitelé PFI CZ (a je to v pořádku, nicméně to odporuje této maximě).

Krátce k prvnímu bodu: Úcta k přírodě a vše kolem toho je samozřejmě v pořádku a není to pro žádného soudného člověka problém, nicméně je třeba připomenout, že se jedná o ryze novodobý fenomén – původní pohané patrně svou víru s tímto principem nespojovali a mnohokrát se stalo, že i výrazně poškozovali své životní prostředí. Nicméně spojování ekologického povědomí s novopohanstvím mi rozhodně proti mysli není.

Představiteli PFI mi bylo řečeno, že "Tři principy" je možné interpretovat různě na základě svědomí toho kterého člena – je tedy možné, aby si je každý "přeložil" po svém.

Má členství v PFI CZ smysl? Po finanční stránce se asi vyplatí jen těm nejaktivnějším členům a to ještě kdo ví jestli. Nicméně v životě nejde jen o peníze, ale i o dobrý pocit z podílení se na dobré věci, a PFI CZ ve mně nevzbuzuje pocit, že by byla nějakým způsobem podlá. Otázkou je, nakolik je ideově sladitelná s některými pohanskými směry a to přesto, že proklamuje svou otevřenost všem pohanům. Leckomu mohou být na překážku principy PFI – ať už proto, že nevěří v transcendetní nadpohlavní božství, nebo proto, že si dotyčný pohan nárokuje právo škodit, uzná-li to za nezbytné.

Dávný obyčej (DO) je dalším (v tomto případě oficiálně registrovaným) občanským sdružením, které si klade za cíl zastřešit již existující pohanské skupiny, pohansky smýšlející a praktikující jednotlivce. Zdá se, že DO vznikl, mimo jiné, díky problematičnosti principů PFI a jako platforma pro "temnější" odrůdy pohanství. Ostatně už kdysi byl podroben kritice za to, že na svých stránkách odkazuje na První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy, čímž dle kritiků kazí "image" pohanství. Navíc je hlavní koordinátorkou DO Linda Ileana Dragonari, která se zabývá Rökkrem ("temnější" forma germánské tradice) a jež na svých stránkách jasně říká, že "[k]aždý náš skutek na tomto světě někomu prospívá a někomu škodí."

Mezi cíle DO patří zastřešení již existujících pohanských skupin a možnost spolupráce mezi samostatně praktikujícími pohany. Je otázkou, nakolik se to této organizaci daří. Dalším důležitým cílem je zasazovat se o to, aby bylo pohanství ve společnosti respektováno jako plnoprávný duchovní směr. DO usiluje o aktivitu v oblasti publikační a překladatelské a o organizování přednášek a výukových seminářů. Podílí se na organizaci PaganConu (společně s PFI CZ) a organizuje Festival Mystica.

Členství DO je dvojí – přidružené a plné (v obou případech je spodní hranice 16 let věku). Přidružené členství je zdarma a zahrnuje slevu na výroční sborník, přístup do fóra DO a informování (mailem) o akcích. To je za nula korun docela dost. Plné členství stojí ročně 500Kč a plný člen získává nárok na jednou ročně vydávaný sborník a může uplatňovat výrazné slevy na všechny akce, služby a produkty poskytované pod záštitou Dávného obyčeje. Na stránkách ovšem není k nalezení žádný "seznam partnerů" u nichž by bylo možné tyto slevy uplatňovat, takže není jasné, na čem může člen (s výjimkou akcí) vlastně ušetřit. Nakládání s penězi je (poněkud hrubě) ošetřeno stanovami sdružení, které jsou na stránkách DO k dispozici. Domnívám se, že plní členové by měli mít právo získávat informace o hospodaření DO a že by toto mělo být co transparentnější. Občanské sdružení by mělo vydávat výroční zprávu a v ní i přehled hospodaření. Zda je toto součástí výročního sborníku nevím, ale v každém případě by to mělo být k dispozici i na webu. Tato připomínka ostatně platí i k hospodaření PFI CZ.

Základními podmínkami členství jsou polyteismus, což je definováno jako uznávání existence více božstev, která jsou chápána jako bytosti obdařené vlastní osobností stejně jako lidé, a nikoli jako symboly. Tímto se DO uzavírá například laveyánským satanistům a panteistům a vlastně všem, kteří chápou bohy neosobně. Na druhou stranu jednotliví členové sdílejí velmi podobný pohled na věci duchovní, což má potenciál zefektivnit jejich vzájemnou spolupráci.

Stejně jako PFI má i DO své tři principy, s nimiž se musí člen ztotožnit. Jsou to princip svobody a zodpovědnosti, myšleno zodpovědnosti za následky svých činů, princip zrcadlení (chovat se k lidem tak, jak se oni chovají k nám, tj. poskytovat jim zpětnou vazbu k jejich činům) a princip soběstačnosti spočívající v rozvíjení vlastního potenciálu a bytí platnými členy společnosti.

Mně osobně se zdají tyto principy mnohem použitelnější než principy PFI, ale nechť si každý zvolí, co je jeho srdci nejmilejší. V každém případě tyto principy nejsou tolik limitující – pokud se někdo chce kromě aplikace zodpovědnosti navíc ještě pokoušet aktivně neškodit, nic mu v tom nebrání. Jen chronické socky s tím mohou mít vážný problém…

Stejně jako PFI, ani DO není svým "nastavením" pro všechny pohany, nicméně vytváří komplement k PFI a dohromady by tyto dvě organizace skutečně měly být schopny většinu pohanů u nás pojmout.

Matera Opidum (skutečně "opidum" a ne "oppidum"), zkráceně MO. Toto sdružení vzniklo nedávno a záhy o sobě dalo vědět, když vydalo jako PDF časopis Sabatník, na jehož vyrovnanou, poctivou a jen přiměřeně kritickou recenzi zareagovali představitelé MO nepřiměřeně popuzeně.

Kromě vydávání časopisu hodlá MO pořádat nějaký festival (informace o něm nejsou na stránkách MO zatím k dispozici), organizuje setkávání v hospůdce v Českém Krumlově a v čajovně ve Vysokém Mýtě – obojí i pro nečleny MO. Informace o dalších činnostech zatím k dispozici není. Členem MO se může stát každá fyzická osoba starší 15 let (v případě nezletilých je k přihlášce také potřeba ověřený podpis jednoho z rodičů). Přijetí členů schvaluje vedení sdružení. Sdružení si vyhrazuje možnost odmítnutí přihlášky bez udání důvodu. Na rozdíl od PFI a DO není na stránkách výslovně uvedeno, že má člen něčemu pohanskému věřit – ať tak či onak. Člen však podepisuje poměrně obsažný etický kodex, v němž se klade důraz na neubližování, respekt k názorům druhých a k jejich rozhodnutím, žádné rasové atd. předsudky, nepoškozování MO etc., což by bylo celkem v pořádku, nicméně je tam i bod, který říká: "budu respektovat veškeré léčebné systémy, které poskytují členové Matera Opidum o. s.", což je patrně vážný problém pro každého, kdo si kupříkladu o takovém "tachyonovém léčení" myslí své a nedokáže o svých myšlenkách mlčet. Tento bod je zde zjevně kvůli zakladatelce a předsedkyni MO – rev. Ivetě Andromedě Woodové, jež o sobě prohlašuje, že je mistryní cca sedmdesáti různých duchovně-energetických směrů (různé reiki a další systémy) – jí speciálně věnovaný článek je ZDE.

Co člověk členstvím, které stojí 400Kč ročně (MO nabízí i různé slevy za hromadné členství, slevy pro děti atd.) získá? Dle informací na stránkách MO "spoustu výhod". Konkrétně slevu z ceny Sabatníku Matera Opidum o. s., slevu 10% v čarodějnickém obchodu Avalon, možnost účastnit se kurzů a otevřených rituálů pořádaných Matera Opidum o. s. (otevřený rituál jen pro členy – není to protimluv?), sleva na vstupném na Festival Matera Opidum o. s., možnost se seznámit s ostatními pohany v České Republice (opravdu na to nestačí třeba Pohanské fórum?), odborné vedení v magické praxi (nejsem si jist, co si pod tím mám představit a zda je to zdarma či nikoli a o jakou praxi vlastně jde – Eclectic Witchcraft? Viz dále…), možnost setkat se i se zajímavými osobnostmi praktikujícími magii ze zahraničí (Kdy? Kde?), účastnit se odborných seminářů významných autorů (zdarma či se slevou?), "a mnoho dalšího…"

Nutno dodat, že sleva v přidruženém obchodě se opravdu může tomu, kdo chce hodně nakupovat, vyplatit (zdá se, že jeho ceny obchodu Avalon nejsou nadsazené). Ostatní výhody jsou poněkud vágní a není jasné, zda a v jaké formě je člen bude schopen čerpat.

Stanovy MO jsou místy slovo od slova opsané ze stanov DO, ale – upřímně řečeno – to je celkem běžná praxe, nad níž bych se příliš nepozastavoval. Stejně jako u stanov DO mi i v případě MO chybí transparentnost ohledně nakládání s finančními prostředky. Stanovy jsou také poněkud zmatené – dle přihlášky se mohou stát členy i děti pod 15 let věku, ale stanovy určují minimální věk na 15 let.

Otázkou je, pro koho MO vlastně je – mám totiž pocit, že pro kohokoli, kdo zaplatí členský příspěvek a nebude nic komentovat. Je otázkou, nakolik budou v budoucnu realizovány přislíbené aktivity MO, tedy festival, setkávání se zahraničními hosty atd.

Co mně osobně na MO vadí je přístup jeho představitelů, kteří se chovají jako kdyby trpěli těžkou narcistickou poruchou osobnosti, což se projevuje i v některých bodech etického kodexu. Stručně řečeno chování ve stylu: "Nikdo nemá právo nás kritizovat!" Navíc jsou zde komerční aktivity paní Woodové, o nichž jsem již psal a které pokládám za velmi pochybné. Zatímco u PFI CZ a DO nemám pocit, že by docházelo k nějakému zneužívání finančních prostředků k osobnímu obohacení, u MO si opravdu nejsem jist. Sebeprezentace představitelů MO, ať již na jejich webech nebo v internetových diskusích, na mne působí značně odrazujícím dojmem. Ze stránek MO není například také jasné, zda je nabídka kurzu "Eclectic Witchcraft" (mimochodem – může se jí zúčastnit člověk od 13 let věku!) zdarma či nikoli a pokud ne, zda má člen nárok na slevu.

Mám-li to shrnout, MO na mě působí jako pokus o komerční podnik zaměřený na ulovení poddajných pohansky smýšlejících duší, jimž pak budou v druhé fázi (možná se slevou) nabídnuty komerční duchovní produkty. Ale jak říkám, je to jen můj pocit, jen má osobní pachuť z toho všeho…

Politicky poněkud nekorektní shrnutí: Český (novo)pohan si rozhodně nemusí stýskat, že zde není nikdo, kdo by se o něj zajímal. Pokud je svou náturou dobrák a je naladěn do zelenorůžova, má k dispozici Pohanskou federaci, je-li spíše pragmatik a má zálibu v temnějších odstínech či přímo v černé, je zde Dávný obyčej, a pokud chce pozlátko nebo něco ve stylu Fluffy bunny, čeká tu na něj s otevřenou náručí Matera Opidum. 😉

Advertisements

komentářů 18

Filed under Úvahy a postřehy

18 responses to “Pohanská federace, Dávný obyčej a Matera Opidum – Můj pohled na zastřešující pohanské organizace v České republice

 1. FB diskuse ohledně podivností týkajících se Matera Opidum a lidí kolem:http://www.facebook.com…201683925

 2. Tak ještě tady:Myslím si, že tvůj komentář u MO je chvílema až příliš založený na tvých dojmech. Sice s "respektem k ostatním léčitelským systémům" mám taky problém, ale netroufnu si tvrdit, že je tam ten bod kvůli předsedkyni MO. Taktéž bych bez hlubší znalosti výuky společenstva netvrdil, že je "fluffy bunny"

 3. @Tasselhof: No jo, korektnost nade vše a za téměř jakýchkoli okolností, viď? 😉 Článek se jmenuje "Můj pohled" nikoli "Nezaujatý pohled" 😉

 4. Catalessi

  Kojote, ad. úcta k přírodě, nedávno jsem na to narazila na fórech v GB, je to spojitější fenomén – přičemž mísením pohanů s chaosmágy, kyber, meta apod. směry dochází k redefinování pohanství tak, že se centrem stává právě ta příroda, které je dána přednost před různými pantheony:…the definition of Paganism has evolved yet again to become a general term for the followers of magickal, shamanistic, and polytheistic religions which hold a reverence for nature as a central characteristic of their belief system.Mně osobně se to zamlouvá více a Vale, který ve své knize interviewoval kolem stovky pohanů, může bez problému zařadit vedle klasiky i experimentálního hudebníka P.Orridge a nějaké kyberpohany, které teď z hlavy nedám. Mezi námi, opravdu tradiční pohanství vyžaduje tradiční způsob života, jinak se odsuzuje k "víkendovému pohanství".

 5. Kojot: Mnou (jsem člen PFI) je třeba princip "čiň co chceš, pokud neškodíš" vnímán ve smyslu "nepůsobit zbytečně destruktivně"

 6. @Catalessi: Však já proti tomu nic nenamítám. Jen poznamenávám, že jde o novodobý fenomén, což nic nemění na tom, že jej vnímám jako pozitivní.@Arcanis: To by tam pak mělo být "Čiň, co chceš, ale snaž se neškodit." Hm? 😉 Ale to už tady bylo diskutováno a asi není třeba se k tomu vracet.

 7. Kojot: jj, jsem jen napsal jak to vnímám já, jakožto člen PFI 🙂

 8. Coreyemma

  🙂 trochu je z toho poznat, kam patříš… po tomto článku bych volila DO, přestože běžně mě více láká PFi, nicméně tvoje úvahy nejsou jen chytání se stébla trávy, takže hezky sepsáno, ve správných místech poznamenáno etc.avšak. ohledně "fluffy bunny"… jsem přesvědčená, že já jsem fb a přesto by mě MO nijak nelákalo, reiki a placené zasvěcení zamácháním rukama ve vzduchu z mého pohledu spadá pod new age, jak jsem již konstatovala u článku o paní dřevěné.

 9. No, já vlastně nepatřím do žádné z těchto skupin. DO je mi opravdu nejbližší, ale můj pohled na bohy prostě nesplňuje vstupní podmínku, tedy víru v intencích tvrdého polyteismu. Z toho důvodu jsem také už před časem své členství v DO ukončil.

 10. warhammer

  Pro Kojot:"Otázkou je, pro koho MO vlastně je – mám totiž pocit, že pro kohokoli, kdo zaplatí členský příspěvek a nebude nic komentovat."Tak tomuhle říkám trefa přímo do černého! Ale moje prdel to nebyla!Jinak pohané sice znečišťovali životní prostředí, avšak neznečišťovat ho je pro takového tvora s tak rozvinutou kulturou a technologií, jako je člověk, a to nejen nyní, ale i před dvěmi tisíci lety, prostě nemožné. Je to vyloučeno. Znečištění se dá maximálně minimalizovat. Jasně že dneska je to složitější, v pohanských dobách nebyl jaderný odpad a podobné sračky. Rozdíl je hlavně v přístupu ke znečišťování a k Přírodě samotné – pohané k tomuto přistupovali citlivě a pragmaticky, to se rovná – "Příroda je dobrá protože je pro nás dobrá".Dneska je to mají všichni v piči, příliš mnoho lidí zapomělo, že takový kyslík vyrábějí rostliny a ne nějaké zkurvené stroje. Pohané evidentně ne.Jestli valím hovna tak sorry.Pro Catalessi:Také jsem si něčeho podobného všiml. Nicméně je to velice pozitivní změna k lepšímu. Někdo musí trochu pozvednout úroveň lásky k Přírodě ve 21. století, když toho spousty dalších nejsou schopny. A u pohanů a celkově left hand path se tomu moc nedivím – v těchto "temných" (pro křesťany aj.) kultech jsou "temné" (podle křesťanů) záležitosti spjaté jen a pouze s Přírodou, hlavně v etické,či sexuální oblasti a v oblasti smrti a po-smrti.

 11. Machi

  Warhammer:Myslím, že si pohany idealizuješ. Kdysi dávno nebyli schopni tak devastovat přírodu, protože jich bylo málo a neměli dnešní možnosti.Ostatně už v pohanských dobách dokázali pohané zlikvidovat většinu evropských pralesů i s tehdejšími primitivními prostředky.Teprve nyní si člověk začíná uvědomovat jak destruktivními schopnostmi vládne a že se musí mírnit pokud si nechce pod sebou uřezat větev.Ještě k jadernému odpadu. Ten představuje relativně malý problém, protože je koncentrovaný, dá se dobře hlídat a zabezpečit. Větším problémem jsou různé umělé chemikálie, které v přírodě vydrží po dlouhou dobu a mají negativní účinky i v malém množství.

 12. Machi

  Ne že by se to zde nějak hodilo, ale před pár hodinama prolétla evropská sonda Rosetta okolo planetky Lutetia.Obrázky zde http://webservices.esa.int…100710

 13. S tou větší tranparentností účetnictví máš nepochybně pravdu. Postrčím kolečka a vydáme dodatečně nějakou zprávu o hospodaření sdružení za rok 2009. Je to spíš akademická otázka, protože DO zatím funguje stále spíše na principu dobrovolnosti a velké peníze se na našem účtě opravdu netočí :-).

 14. No, DO asi nemá povinnost zveřejňovat výroční zprávu a asi ani účetní uzávěrku (tím si nejsem jist), ale působí to dobře. A to i když jde o malé částky. Setkal jsem se s názorem, že DO je sice zajímavý, ale skoro nic nedělá. Já vím, že to není pravda, ale proč se nepochlubit, co DO udělal atd.?

 15. S tím, že DO nic nedělá… rozjezd DO je skutečně pomalejší,než jsme doufali. Většina našich lidí normálně pracuje a má soukromý život, takže času který mu můžeme věnovat není tolik, kolik bychom rádi a na organizaci mystiky mnozí z nás potili krev.Lepší prezentace toho co DO dělá je určitě pravda, protože toho DO dělá stále více, než jen organizaci mystiky,v Praze jsme třeba úspěšně zorganizovali několik veřejných obřadů. Překopáváme teď organizační strukturu aby tyhle problémy reflektovala a jsem si jist, že se to zlepší 🙂

 16. Madsheep

  @MachiS tou idealizací máš nejspíš pravdu. Četl jsem jednou nějaký článeček, kde bylo popsáno, jak bílí ekologové přijeli ke kmeni z pralesa, který se v životě nesetkal s výdobytky civilizace. Chtěli jim na laptopu ukázat videa, jak to dopadne, pokud nebudou usilovně bránit svoje území před korporacemi a invazí západní kultury – destrukci pralesa intenzivní mechanizovanou těžbou, výstavbu betonových silnic atd. To se ovšem spletli – domorodci byli vizí nadšeni, o takové moci nad přírodou se jim ani nesnilo.

 17. Catalessi

  Madsheep: Ten příběh je dobrej. Další poukázání na to, že by člověk měl brát nativní kultury tak trochu s rezervou.Btw: zastávání (uctívání) jakéhokoliv principu je nevyhnutelně "idealizace", viz také rozbor toho slova!!!Idealizace je třeba např. "být temný". Jen je to s tou idealizací potřeba brát věcně, ne jako nadávku.

 18. Osobně myslím, že problémem DO není to, že nic nedělá, ale že se neumí odprezentovat. Je pochopitelné, že když se o tom neřekne, lidé o tom nemohou nic vědět. Typicky sborník – kdo krom autorů a členů DO ví o tom, že existuje a že je možné ho zakoupit? Což je třeba škoda.