Jack Parsons: Antikristova kniha

V posledních dnech uvažuji nad sepsáním rituálu Černá pouť do Chorazinu, v němž by byl invokován Antikrist., který se má dle apokryfních legend ve městě Chorazin (Korazim) narodit. V rámci studia této problematiky jsem přeložil "Antikristovu knihu" kontroverzního a dosti nevyrovnaného amerického thelémity a raketového vědce (mj. zakladatele Jet Propulsion Laboratory) Jacka Parsonse.

Následující text navazuje na jeho Knihu Babalon, kterou si můžete přečíst na Okultuře. On to byl sice tak trochu nešťastník a nebyl moc dobrý spisovatel, nicméně jeho popis zážitků z Černé pouti je rozhodně zajímavý.

 

Jack Parsons
Antikristova kniha

Černá pouť

Nyní, tak jak mi řekla BABALON, nastalo to, že poté, co jsem obdržel Její Knihu, jsem odpadl od Magie a odložil stranou Její Knihu a vše, co s tím souviselo. A byl jsem zbaven svého jmění (částky kolem 50 000$) a svého domu a všeho, co jsem vlastnil.
Pak jsem po dva roky pracoval v hmotném světě, abych získal zpět část svého majetku. Ale i o to jsem přišel, stejně jako o svou reputaci a dobré jméno ve svém světské profesi, tedy ve vědě.
A 31. října roku 1948 mne BABALON opět povolala a já započal poslední dílo, jímž bylo dílo hole. Pracoval jsem 17 dní a pak mne BABALON oslovila ve snu a sdělila mi pokyny k astrální práci. Obnovil jsem tedy chrám a započal Černou pouť dle Jejích instrukcí.
A kráčel jsem do západu slunce s Jejím znamením a do noci kolem prokletých a pustých míst a kyklopských ruin a nakonec jsem vešel do Města Korazim. A tam byla vztyčena veliká věž z Černého Bazaltu, jež byla součástí hradu, obrysy jehož dalších cimbuří, se zdály vplouvat do hvězdné oblohy.
A dobře oděný a zahalený člověk mi ukázal to znamení a řekl mi, abych se díval, a hle, pod sebou jsem spatřil záblesky svých čtyř minulých životů, v
nichž jsem selhal při uskutečňování svého záměru. A viděl jsem život Šimona Mága, kázajícím Děvku Helenu coby Sofii, a poznal jsem, že mé selhání zapříčinila Hybris, pýcha ducha. A spatřil jsem svůj život Gilese de Retz, v němž jsem se pokusil učinit Jehanne Darc Královnou Čarodějnictví, a selhal jsem kvůli její hlouposti a, opět , své pýše. A viděl jsem se ve Francisi Hepburnovi, hraběti z Bothwellu, manipulujícím Gellis Duncanovou, jež byla nevhodným nástrojem. A opět jsem selhal jako hrabě Cagliostro, neboť jsem neporozuměl ženské přirozenosti své Seraphiny. A spatřil jsem sám sebe v tomto životě coby třináctiletého, kdy jsem vzýval Satana a projevil zbabělost, poté, co se objevil. A pak jsem byl dotázán: "Opět selžeš?" a já jsem odvětil: "Já neselžu." (Neboť jsem daroval všechnu svou krev BABALON, a nebyl jsem to já, kdo hovořil.)
Nato jsem byl vzat dovnitř a pozdravil jsem Prince toho místa, a pak se mi děly věci, o nichž nesmím psát, a řekli mi: "Není jisté, zda přežiješ, ale pokud přežiješ, nalezneš svou pravou vůli a staneš se manifestací Antikrista."
Nato jsem se vrátil a složil Přísahu Abyssu, maje na výběr pouze mezi šílenstvím, sebevraždou a tou přísahou. Ale ta Přísaha nijak nezmenšila tu hrůzu; mé šílenství a děs propasti pokračovaly po dlouhou dobu. Ale o tom již dosti.
Poté však, co jsem prošel čtyřicetidenní ordálií, složil jsem přísahu Magistra Templi a dokonce i Přísahu Antikrista v přítomnosti Fratera 132, Neznámého Boha.
A tak jsem byl Antikristem vpuštěným do světa; a zavázal jsem se, že dílo Bestie 666 bude naplněno, cesta k příchodu BABALON bude otevřena a já neustanu nebo nespočinu dokud tyto věci nebudou dokončeny. A proto jsem zveřejnil tento svůj Manifest.

 

Antikristův manifest

Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon.


Já, BELARION, ANTIKRIST, v tisícím devítistém čtyřicátém devátém roce vlády Černého bratrstva zvaného křesťanství, činím toto Prohlášení všem lidem. Já, ANTIKRIST, přicházím k vám s těmito slovy:
Konec křesťanské přetvářky a prolhaného pokrytectví.
Konec otrockých ctností a pověrečných zákazů.
Konec otrocké morálky.
Konec pruderie a hanby, viny a hříchu, neboť ty jsou jediným zlem pod sluncem, jímž jest strach.
Konec veškeré autoritě, která není založena na odvaze a mužnosti, autoritě prolhaných kněží, potměšilých soudců, vyděračských policistů a
Konec servilnímu lichocení diletantů, korunovacím mediokratů, povyšování hlupáků.
Konec všem omezením a zábranám, neboť já, ANTIKRIST, jsem přišel mezi vás kázat Slovo BESTIE 666, jež zní: "Není jiného zákona nad Dělej, co ty chceš."
A já, BELARION, ANTIKRIST, pozvedám svůj hlas a proroctví a pravím:
Přivedu všechny lidi k zákonu BESTIE 666, a ve jménu tohoto zákona dobudu svět.
Během sedmi let od této chvíle BABALON, ŠARLATOVÁ ŽENA HILARION, se zjeví mezi vámi a umožní tomuto dílu, aby se uskutečnilo.
Konec branné povinnosti, nátlaku, kontroly a tyranie falešných zákonů.
A v průběhu devíti let přijme v mém jménu národ Zákon BESTIE 666, a ten národ bude prvním z národů na zemi.
A všichni, kdo přijmou mne, ANTIKRISTA, a zákon BESTIE 666, budou prokletí a jejich radost bude tisíceronásobně větší než falešné radosti falešných svatých.
A v mém jménu BELARION budou činit zázraky a uvedou ve zmatek naše nepřátele a nikdo se nám nepostaví.
Proto já, ANTIKRIST, vybízím všechny Vyvolené mezi všemi lidmi, předstupte nyní ve jménu Svobody, abychom mohli nadobro ukončit tyranii Černého bratrstva.
Zapsáno mojí rukou a zapečetěno […] dne měsíce […] roku 1949, jenž jest rokem BABALON 4066.

Láska je zákon, láska pod vůlí.
Belarion, Antikrist.

Advertisements

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jack Parsons: Antikristova kniha

Filed under Úvahy o satanismu

Komentáře nejsou povoleny.