Bůh, Satan, bohové a spol.

Byl jsem označen nálepkou "militantního ateisty" a – coby správný Kojot – jsem ji s hrdostí přijal. Nicméně ve skutečnosti svým způsobem věřím v Boha, věřím i v bohy, anděly, démony, egregory a pochopitelně v Satana (a také v Eris!). Jen si prostě nemyslím, že jsou to nějaké na člověku nezávislé bytosti prohánějící se v nějakém "astrálním" či jiném podobném světě. Některé mé myšlenky, o nichž de budu psát, jsou metafyzické (v popperovském smyslu, tj. nefalsifikovatelné a tedy věřené, nikoli však nutně nesmyslné). Jiné (to, co píši o bozích a spol.), jsou v zásadě testovatelné.

Začněme úplně nahoře. Bůh: Jak jsem již psal, je pro mě metafyzickým ideálním souhrnem přírodních zákonů a tím pádem také regulativní ideou vědců – udává směr a je spojen s vírou, že vesmír je poznatelný (ač se k jeho poznání budeme vždy jen blížit). Takový Bůh pochopitelně není osobou, není ani jakoukoli jinou entitou, není energií, není vědomím – kosmickým ani jiným (i když bezpochyby obsahuje zákonitosti, jež se k vědomí vztahují). Je třeba připomenout LaVeye, který v Satanské bibli píše: "Satanista chápe Boha – ať už je nazýván jakkoli či ať je bezejmenný – jako rovnovážný faktor v přírodě, který nesouvisí s utrpením. Tato mocná síla, která prostupuje universum a udržuje ho v rovnováze, je příliš neosobní, než aby se starala o štěstí či bídu tvorů z masa a kostí, kteří obývají tuto kouli plnou podlosti a špíny." (Satanská bible, s. 35). Já bych se vyvaroval některých použitých slov ("síla", "prostupuje"), ale to není podstatné. V základní myšlence, totiž že Bůh je zcela neosobní, se jistě shodneme. Mám-li parafrázovat Carla Sagana, modlit se k takovému Bohu má stejný smysl jako modlit se ke gravitačnímu zákonu. Nesouhlasím ovšem s jeho tvrzením, že takový Bůh je emočně neuspokojivý. (viz Boží blud, s. 52). Víra, že svět je poznatelný a empirická věda není jen jedním z mnoha ekvivalentních vyprávění, je – přinejmenším pro mne – velmi uspokojující. Díky Bohu!

Pokračujme o stupínek níž. Satan neboli příroda. Konkrétní projev Boha, tj. přírodních zákonů, v existujícím světě. Klidně mohu použít i označení "Pan" či "Tao", pokud, výjimečně, nebudu mít chuť být provokativní. Metafora pro přírodu, život a vše, co k tomu patří. Jako Lucifer je dárcem poznání a vskutku – jedině zkoumáním přírody může empirický vědec dospět k poznání jejích zákonů, tedy Boha. Ale ve své úplnosti jsou Satan či Tao nepopsatelné, protože zahrnují i emocionální složku. LaVey hovoří o "mnohostranném klíči k neznámu" (Satanská bible, s. 52), jenž nemá být analyzován, aby mohl být použit, stejně jako "Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné Tao" (Tao te ťing, s. 29). Tím se "to" stává ideou vhodnou k meditativnímu rozjímání či "transcendentnímu údivu", o němž píše Dawkins (narozdíl od výše uvedeným způsobem chápaného Boha, který je spíše záležitostí intelektu). Je doufám jasné, že zde nehovořím o jakékoli mystické "entitě", "síle" či "energii" jež nějak přírodu "prostupuje" – hovořím o tajemství a velkoleposti projevené přírody jako takové.

Kromě toho je Satan (nikoli však už Tao, no… i když…) také samozřejmě symbolem revolty, touhy po poznání, odporu k pokrytectví a lásky k pozemskému životu. A tím se dostáváme k bohům a jim podobným zjevům, protože Satana v tomto smyslu je třeba chápat jako jednu z idejí-bohů.

Bohové pochopitelně existují a to právě proto, že jsou imaginární, jak jsem už kdysi poznamenal. Pokud věříte v nějakého boha, máte nějakou představu o jeho vlastnostech, zálibách, požadavcích, zvycích, ctnostech i nectnostech, znáte o něm příběhy a vyprávění, případně nějaké jeho monology… prostě věříte v nějakou ideu a tato idea na vás zpětnovazebně působí a ovlivňuje vaše myšlení a především jednání. Behaviorální analýza vlivu toho kterého boha na jeho uctívače je mimochodem tím nejlepším způsobem, jak dospět s seriózní analýze toho, co je ten který bůh zač! Některé ideje jsou tak silné, že mohou způsobovat změněné stavy vědomí, halucinace, ataky psychóz atd. Na tom není nic divného – podobné efekty má například zamilovanost. Fakt tomu věřím. Někteří bohové, démoni, andělé atd. jsou fakt bestie! A přitom neexistují nikde jinde než v našem vědomí nebo případně "spí" (nebo snad "číhají"?) v nějaké knize či v jiném médiu. Karl R. Popper by řekl, že mám na mysli "obyvatele" světa3, tedy světa idejí, teorií, uměleckých děl atd. Opravdu nepotřebuji věřit, jak jsem tomu kdysi věřil, že bohové a spol. jsou nějaké entity existující "kdesi v astrálu" a jsou "nabíjené energií věřících". Takovou koncepci lze snadno ořezat Occamovou břitvou. Je bůh, v nějž věří hodně lidí, silnější, než bůh, v nějž věří jen hrstka ctitelů, jak to kupříkladu prezentují ve svých beletristických dílech Pratchett či Gaiman? Ovšemže ano! Ale ne proto, že by do boha plynula nějaká energie. Pokud si necháte vědomí formovat nějakou ideou a víte, že takových, jako jste vy, je více než miliarda, tak to se to pak věří! Stejné je to s "egregory", což jsou v tradičním pojetí "kolektivní duše". I je lze bez problémů brát jako metaforu pro skupinové a davové chování ovlivněné nějakou jednotící ideou. Co se různých démonů, andělů a podobných potvor týče – je to opět totéž – celé andělské kúry a celé legie démonů jsou prostě jen různé memy, jež mohou posednout naši mysl a něco s ní udělat…

A kde se to tu všechno vzalo? Lákává odpověď je kolektivní nevědomí a archetypy, ale tomu už hodně dlouho nejsem nakloněn věřit. Jistě – lidem na celém světě se zdává o matkách, ale to bude patrně tím, že každý nějakou má… Myslím, že pokud existují nějaké všelidské univerzálie, pak musejí být zakódovány v genech, jedná se tedy o nějaká epigenetická pravidla chování (taková pravidla, k jejich naučení jsme predisponováni) plus možná nějaké vedlejší efekty spouštěné při určitých formách stimulace mozku, jako je například onen pověstný "průlet tunelem". Tak o tom uvažuje Lewis-Williams. Ale v těchto univerzáliích místo pro bohy a spol. prostě není. Vysvětlení, jemuž dávám přednost, je prozaické – jsou to prostě memy šířící se z generace na generaci, mutující, diverzifikující se… V podstatě psychické viry či paraziti. Ale, jak příroda nesčetněkrát ukázala (důkazem budiž mitochondrie v našich buňkách), parazitický vztah se čas od času může změnit v symbiózu.

V moderní době jsme dospěli k ideji, že bohové jsou dílem člověka a nikoli naopak (i když bohové – znovu zdůrazňuji že pouze jako ideje v myslích lidí – posléze člověka formovali i k obrazům svým) a obdařilo člověka svobodu. Dalo mu moc nahlédnout skutečný stav věcí a buď bohy zcela odvrhnout, nebo v ně vědomě věřit jako v ideje a tudíž nebýt jejich sluhou, či si dokonce bohy a další podobné ideje konstruovat takříkajíc na míru podle potřeby. Objevily se směry jako laveyánský satanismus, chaosmagie či discordiánství, jež proměnily tradiční náboženská a magická pojetí v psychodramata, pragmatické magické techniky či v legraci. Nutno však podotknout, že zahrávání si s memy tohoto druhu může skončit posedlostí takové intenzity, že člověk nakonec přisoudí bohům ontologický status, který jim nepřísluší, tedy na lidské mysli nezávislou existenci. Ale konec konců – v povaze některých lidí je záliba v adrenalinových sportech, tak proč si prométheovsky nezahrávat s božským ohněm?

Literatura:

Lao-c‘. Tao te ťing. Dharma Gaia: Praha, 1997. (Překlad Berty Krebsové.)

LaVey, A. S: Satanská bible. Reflex: Praha, 1991.

Advertisements

komentářů 39

Filed under Úvahy a postřehy

39 responses to “Bůh, Satan, bohové a spol.

 1. Břetislav

  Zdravím,dosti se to podobá Ludwigu Feuerbachovi. Jeho filosofie byla ve své době revoluční. Avšak dnes?

 2. Zato křesťanská theologie je vrchol aktuálnosti a revolučnosti, co? 😉 Ale vážně: Ano, o Feuerbachovi jsem už coby student filosofie slyšel. Viděl to podobně jako já. Jenže já tady píšu o tom, jak tyto věci chápu a interpretuji. Proč bych měl být za každou cenu "revoluční"? Jaký to má pročertapána smysl? Řekni mi, co je vlastně dnes "revoluční"?

 3. A

  Zajímavé,také si uvědomuji,že celá hmotná příroda je zhmotnělá Boží myšlenka,jeho vnitřní řád. S tím ekvivalentem,že hmotná příroda je Satan(Tao,apod.)souhlasím.Proč však člověk nectí přírodu(viz .Křesťané,kapitalisti),kteří hovoří o tom,podmaň,rozděl a panuj!Myšlení člověka je vzdálené od myšlení Boha,proto lidé znají jen příčinostní dopad,v podobě katastrof,válek,zmaru,bídy a špíny…Souhra s Přírodou(Satanem:-))by měla následovat i souhra s vnitřní povahou Já(Duchovní přítomnost Osudu)-naproti Egu Já(Hmotná přítomnost mysli-průvodce naší hmotnou identitou),která jen zastinuje projev Boha(Osudu). Máme-li žít v rovnováze s Vesmírem,měli bychom se mu přiblížit v duchovní i hmotné formě(vědomím rovnováhy Jing Jang).Měli bychom si dopřávat duchovní čistoty, i lidského potěšení,které má jisté hranice,které nepřevyšují čistotu,jinak lotos pohřbíme pod špínou.Lotos by měl být vždy nad hladinou,ne pod nánosem bláta a špíny-lotos potřebuje světlo.To je řád,kosmický zákon harmonie

 4. Allegor

  No, musím říct, že jsem více mystický jedinec v tom smyslu, že věřím ve věčné a ve věčnost. Už proto, že nemůže cokoliv začít existovat z ne-bytí. Přinejmenším jedna idea musí být věčná, a za podmínku ideje považuji inteligenci (ne inteligentní bytost, která se o něco stará; inteligencí může být idea sama), mj. také proto, že komplikující se systémy fungují, místo toho, aby narůstala míra entropie, což by podle v současnosti uznávaných fyzikálních teorií měla. Třeba "vůle" k existenci je pro mě ideou. Namátkou v co třeba nevěřím:Nevěřím v boha, který miluje mě miluje a má proti sobě jakéhosi Satana, který mě naopak nenávidí, přičemž tento bůh nejen, že mě vystaví riziku všech možných chorob, pohrom atd., to by se ještě dalo vysvětlit nějakým vyšším řádem, ale nechá toho Satana, aby mi škodil, přičemž by ho mohl jediným pohybem prstu zničit, prostě ukončit jeho let, jak se říkalo za komunistů o tom sestřelení dopravního letadla. Nevěřím v náboženství, které je tu prý pro všechny bez rozdílu, a jehož zakladatel je citován ve svaté knize toho náboženství, jak říká, že mluví v podobenstvích, aby nevyvolení nepochopili a neobrátili se. Jedině, že by si dělal srandu a nepochopili ho jeho následovníci. A nebo to není jeho citace, což asi nejspíš.Nevěřím, že lze poznat svět jako celek….a dál nemám čas:)

 5. Co se ega týče, tak mi opravdu vrtá hlavou, proč mu všichni ti mystikové věnují takovou, dle mého názoru zcela nepřiměřenou, pozornost. Ego je prostě nástroj, který nám pomáhá fungovat, nemá žádnou skutečnou podstatu, prostě taková užitečná a životu prospěšná iluze…Allegore, ovšemže existují věčné věci, třeba Pí. Pí je věčné a ani ten nejmocnější Bůh nestvoří jiné. Stejně tak pokud existují nějaké zákonitosti platné pro všechny myslitelné druhy vesmírů, jsou tyto zákonitosti věčné.Pokud jde o "prožitek věčnosti", který zažívají lidé v mystických stavech mysli, tak to znám; pokládám tuto schopnost asi spíš za epifenomén, vedlejší produkt ustrojení mozku, než za adaptaci (ale kdo ví…). Prokazatelně to existuje a je to fajn zkušenost. Otázkou ovšem zůstává, zda to není prostě jen zvláštní stav mysli stejně jako třeba zamilovanost, toxická psychóza atd. – tedy bez výpovědní hodnoty o něčem jiném něž o tom, že mozek je něčeho takového schopen…

 6. Allegor

  S tím mozkem na to v současnosti asi hned tak nepřijdeme. Je to podobné, jako zážitky z klinické smrti, i když tam se to zdá s dnešními poznatky lépe biochemicky popsatelné.

 7. Allegore, řekl bych, že kognitivní vědy postupují tak rychle, že pokud se něco nezvrtne, dočkáme se ještě mnoha odpovědí a mnohé otázky. Viz http://www.timesonline.co.uk….ece a pochopitelně: http://kojot.name…rceni-verit.php , kde jsme se o tom již bavili.

 8. Allegor

  Je možné, že nějaký objev překvapí, nicméně těžko to očekávat v horizontu řekněme roku.

 9. Doufám, že mám před sebou více než jeden rok života a že má smysl uvažovat i v horizontu, řekněme, dvaceti let… 😉

 10. Ha, věda se dopracovává k objevu účinnosti kleteb:))http://www.novinky.cz…-bolet.htmlTeď ještě na dálku, že?:)

 11. A

  Kojote,proč Ego(falešné ego)? Mohu jen říct,že ego a jeho upřednostňování souvisí s iluzí,protože ego je iluze. Kdo se poutá na iluzi a nevidí realitu?Hmotná příroda(Satan)je ve skutečnosti iluze-přílišné lpění na ní,vzdaluje člověka od spojení s osudem,ale přílišné níčení iluze je totéž.Iluze je zkouška a naše ego(mysl) je frivolní,a od zkoušky utíká. Proto východní mystika učí zklidnit mysl,a najednou jakoby se realita ukazuje za tou iluzí,a prosvítá.Allegore náboženství,církev je v našem pojetí zcela podružná věc,jednotit se dá i na mnohem jiné úrovni.Není proto potřeba spasit slepé,každý kdo chce,hledá a najde,a přijde mezi nás,aby k nám musel patřit,tak,třeba jak tomu je v islámu,křesťanství,buddhismu,hinduismu,apod.Můžeš na sobě mít třebačarodějný hábit,židovskou jarmulku,křesťanský kříž,kabalistický strom života,oko Hora,apod.Vše je jedno,jsi osoba tisíce tváří,žádné nebo jen jedné,dnes,zítra,pozítří,navěky,můžeš hýbat hmotou,iluzí,a měnit ji,ale jen v souladu s nejvyšším řádem,a ne pro EGO.Ano zase to EGO(středobod toho,proč lidé vyvýjejí tolik úsilí ve všech církvích),a přitom odchází bez skutečného poznání. TO NENÍ V ŽÁDNÉ CÍRKVI,TÍM MÉNĚ V KŘESTANSKÉ.Přesto bych stál za křes´tanem,muslimem,který jde dál,než mu přikazuje tradice,a který se chce osvobodit….Ve skutečnosti pravý mág je patronem svobody-čisté bez smítka špíny-to je to světlo,za kterým jdou milióny lidí přes následky,které jim přináší jejich nedokonalost.Kojote vše je energie-i iluze je stejná energie,jako energie všeprostupujícícho,která pochází od prvotní podstaty,podstat.V našem vesmíru vlastně ani neexistujeme,vše je drženo jako myšlenka,kdyby přišel konec věků,tak by to zmizelo,jako když zhasne někdo světlo,v okamžiku bysme nebyli-takto drží tento svět po hromadě-my ho můžeme měnit,cíl míga,ale prvotní podstata(OSUD)ho může nechat zmizet,navždy…To samé můžete udělaz i se svým tělem,nějakou věcí,apod.Zatímco Prvotní podstata,jsoucno,to může udělat z celým viditelným vesmírem,až přijde ten čas…Možná už ta chvíle přichází,možná ne…

 12. @ A: Takto dlouhé komentáře, které při letmém prolétnutí vypadají jako něco, co mě nezajímá, nečtu. Ale třeba na to zareaguje někdo jiný.

 13. A. to je zajimave co pises. Muzes prozradit neco blizsiho? Nejaky odkaz

 14. uz jsem zareagovala. moje vlnova delka.Kojote, ale i to co pises ty me zaujalo. Buh – podstata, stvoreni satan. To mi prijde absolutne prirozene. NOrmalka. Takhle nejak to vnimam. Ale co s tim?

 15. Ratko, to je prostě můj aktuální pohled na svět poté, co byl zase trochu ořezán Occamovou břitvou. Praktické využití? Asi jako ospravedlnění určitých numinózních prožitků, dále pak jako použitelný základ pro nějakou informačně pojatou magii. Ještě ad A.: Prostě mi to připadá jako něco, co pro mě nemá význam – pravé ego, falešné ego, nespecifikovaná energie, všechno je iluze… To už jsem v mnoha obměnách potkal tolikrát, že se mi z toho už dělá špatně…

 16. ja to KOjote potkala prece taky a nedava mi to smysl. Kdyby mi to davalo, tak uz bych si z toho vzala nejake smysluplne pouceni. resim "svet v sobe a kolem sebe" od doby sve puberty coz je hodne hodne dlouho.v dlouhych smyckach se vracim zpet. Ty smycky jsou furt delsi a delsi. zatim jsem prisla jenom na nulu a jednicku. Dost malo na ta leta prozivani.nula – buh, jednicka – satan.bida, bida. co s tim? osekala jsem uplne vsecko. co ja vsecko kdysi delala a fungovalo mi to. A najednou jako kdyz utne, zahodila jsem to pryc. jako nepotrebne. nepotrebuji spoustu veci. Jsem starsi a cas mi utika. ne ze bych byla netrpeliva. TAky bych chtela necemu verit. ale vse co slysim od jinych mi nedava smysl.

 17. Machi

  Chápu Kojotův pohled na Boha i Satana a protože se jedná o docela vhodné připodobnění, tak nemám námitek ani jako "sprostý" materialista. Zato pohled A je klasický subjektivní egoistický pohled na svět. Nic proti němu, pokud z toho neděláte závěry týkající se ostatních lidí. Na druhou stranu mi čtení podobných "pohádkových" názorů zvedne náladu, protože oproti nim je materialistický svět nádhernou syntézou jednoduchosti i složitosti a člověka někdy osvobozuje od pocitu "zbláznění se" to, že je nezávislý na jeho osobě. Jinak řečeno svět se bez nás nezboří a to člověka osvobozuje. A ještě k onomu žití v rovnováze s Vesmírem. S Vesmírem v rovnováze žije každý, jinak to z principu snad ani nejde (jako materialista v tom mám jasno). To co je pro lidi ale důležité, je žít v rovnováze se sebou samými (na škále od jednotlivců až po národy). Uvedu příklad. Třeba hypotetické vyhubení velryb. Ano, příroda by byla chudší, ale nahradila by je jinými druhy, bylo by jí to jedno. Ten komu to jedno není, jsou lidé (ať už z pocitu odpovědnosti, ztráty a lítosti apod.).

 18. Omlouvám se, ale já už opravdu nemám sílu řešit tisící článek prosáklý slovy jako "duchovno", "pravé ego", "iluze" a hlavně "energie". Nahuštění několika naprosto nic neříkajících termínů do sebe a přidání trochu náboženského synkretismu s tím, že církve a další náboženské organizace nemohou přinést pravé poznání, to už mě vážně ubíjí. Já si to konkrétně s těmi církvemi myslím taky, ale bavím se přeci jenom v konkrétnějších rovinách, než že se je potřeba zbavit falešného ega a navázat spojení s pravou energií atd. atp., popř. že je třeba se otevřít pravému poznání, což jsem nikdy nepochopil co má být, a jediné poznání, které jsem si z toho všeho odnesl, je, že to neříká vlastně vůbec nic.

 19. A

  Omlouvám se za dlouhou odpověď-ono to jenom vypadá,že zde něco řeším,nebo dokazuju…To jen ale vypadá,to,co,kdo si vezme z článku pana Kojota i s odpovědí,je jen jeho věc.To,co mohu říct,že v tzv.mém dlouhém příspěvku jsem nahustil jen mnohem širší podstatu světa-nic víc,nic míň…Pak může dále následovat širší komunikace mezi mnou a vámi. Což je snad smyslem diskuse,nebo potom nevím,co je smyslem diskuse pro vás?Jen otrávené odpovědi na komentáře?Díky Ratko,odkaz na tuto problematiku nemám žádný,každý jí máme v sobě

 20. Allegor

  Prosím vás, slova jako "podstata světa", "pravé poznání" atd. sice děsně filozoficky znějí, ale bohužel jsou naprosto bezobsažné. Má cenu se bavit konkrétně, co je to ta podstata světa, pravé a falešné ego, obligátní "energie"…atd.

 21. ratka

  Alegore, to bych taky rada vedela. co to je. Muzu akorat rict ze neco bud je nebo neni.A pokud to neni tak z toho neco muze byt. TAkze to co neni, obsahuje asi v sobe moznost aby z toho neco bylo (potencial) a tomu bych asi rekla podstata. ale to je jen vyklad (klopotny). jak to muzeme vedet? nijakA pak to co je projevene je pak neco. Nekdo tomu treba rekne energie (jen oznaceni), ale co to je, to co je buhsud. taky nevim co to je.TAkze vim ze neco neni a zaroven ze to i muze byt. Stava se to necim v momente kdyz to pozoruju. Kdyz to muzu pozorovat.Spousta veci je obsaznych jen pro toho kdo za pojmem vnima neco. Kdyz za tim nevnimam nic tak je to bezobsazne. ale to je individualni. teda si myslim.pro nekoho ma obsah treba znacka obleceni, nebo druh vina. Pro jineho to neznamena vubec nic. nema to zadny obsah.Osobne to beru s nadhledem a usmivam se nad tim zmatkem. STejne na nic neprijdu.

 22. A

  Jak se chcete bavit obsažně,když diskuse neprobíhá osobně?Ta slova nejsou abstraktní,abstraktně jen znějí-konkrétně nevím,co bych vám napsal,vy také nijak konkrétně nepíšete…Jak chcete psát konkrétněji?I kdybych byl nejkonkrétnější z nejkonkrétnějších,vám stejně to nebude připadat adekvátní…Ten problém máte zřejmě vy,já nevím,co mám napsat,abych nedostal zápornou odpověď..Mě je to jasné,nepsat nic?:-)Proč od úvah musím ve vašem typu lidí,vše směřovat k přízemním sebezpytům,které nic neřeší!Vaše sebezpyty jsou pro mě více méně zajímavé pouze s psychologického hlediska,jenže já tady teď nedělám psychoanalýzu….Nechci zde ani dělat diagnozu ani profil osobností,které se skrývají za vašimi díly…Proto tu nejsem,zajímá mě diskuse,k té jsme ještě nepřikročili,protože jsme se zadrhli na vágních přístupech,které mi připadají navýsost u těhle lidí dětinské…Nebuďte dětinský Allegore,takhle se nikam nedostaneme!

 23. ratka

  pro A, nahodou me prijdou dotazy alegora celkem logicke. Chce vedet o cem je rec. Me to zajima taky.Kdyz jsem zajimala o 4 uslechtila pravdy Buddhy, tak jsem precetla asi 40 navazujicich dil a navstivila nekolik jejich komunit :o)) Abych nakonec skoncila tam kde jsem zacala.ovsem s obri zpetnou vazbou.takze uz ted vim co si muze tennebo onen predstavovat pod podstatou a pravym poznanim. je tolik variant ze se ani nedaji vyjmenovat. Kazde hnuti ma tu svoji. RAda si vyslechnu kazdou. Zajima me to. jam mam taky tu svoji.

 24. ratka

  je to neuveritelna prestrost nazoru, ktera je na jedne strane usmevna kdyz si clovek uvedomi co vsecko si lide dokazi predstavit ale na druhe strane i dost vazna, jelikoz se uplne vymezi vuci zbytku. Jakmile je clovek otevreny vsemu tak si myslim ze je to OK. porad dobry. ale jak se zacne uzavirat a vymezovat. Ja jsem spravne a ty spatne, tak zpozornim. Uz z podstaty veci samotne. Ti druzi nemuzou byt spatne a ja dobre. To nedava smysl.

 25. Ratko, nad tímto se budu muset ještě zamyslet: "Uz z podstaty veci samotne. Ti druzi nemuzou byt spatne a ja dobre. To nedava smysl." Aktuálně mi to připadá hodně vágní a relativistické. Pokud – sáhnu po příkladu, který mě napadl jako první – muslim zavraždí svou sestru, která "pošpinila čest rodiny" tím, že se bavila s cizím mužem, cítím, že ten muž "je špatně" a "já dobře". Prostě odmítám ve jménu nějakého radikálního multikulturalismu tvrdit, že každá kultura má svá pravidla a nelze je poměřovat. Stejně tak, když cítím, že kreacionista "je špatně" a "já dobře" – atd. Asi víš, kam mířím. Zaujímat postoj majitele Pravdy může být v mnoha oblastech zhoubné, ale odmítnou možnost věřit, že mám pravdu a druhý se prostě mýlí, je pomatený atd., mi připadá jako druhý extrém…

 26. ratka

  mozna a mozna ne. prave s tou "pravdou" se hodne manipuluje a proto jsem tak opatrna. neco v tom smyslu, tak takhle to chcete? (kdyz nepujdete s nami) chcete aby vase sestry nekdo podrezaval? (kdyz nepujdete s nami) a je to . maji te na lopate.Vybral sis extrem. Dobre.rekneme ze si fakt myslis ze mas pravdu, kdyz tvrdis ze spravne je sestru nezavrazdit. Odmitnes to. A spustis reakce o kterych nemas tuseni. Treba bude vybita cela rodina a to vcetne sirokeho pribuzenstva. to jsme u te obeti nejslabsiho kusu ktera dava za urcitych okolnosti smysl.proste nejde rict vklidu a teple, ze ja to delam dobre a oni blbe.Stejne jako nemuzu rict ze lev nesmi zabit lan, protoze je to nespravedlive.zakonitosti vyrustaji z urciteho podhoubi ktere ma priciny.ja nevim jake. jak dal se to vyviji muzeme jen pozorovat, ale tezko rict ze u nas je to spravne. Muzeme to delat lip, ale mozna jen ty podminky mame lepsi. zijeme si pohodneji a nejsem konfrontovani se syrovosti.Kdbys zil v pousti a bojoval o jedinou studnu s tremi kmeny tak bys bojoval o zivot. a to nejen o ten svuj.

 27. ratka

  Typicky pripad jsou invaze do ruznych zemi a zavadeni nasich (americkych) pravidel. My nevime nic mistnich tradicich (ktere se nam zdaji byt brachialni) a spoustime tim podstatne vetsi nasili (rozvrat) nez bylo to puvodni. Nechci zachazet do politiky. vstupujeme do neznamych vod, kdyz chceme vse cesat pres jeden hreben. A nasi mistni moralku povazovat za jedinou moznou.

 28. ratka

  i kdyz to moje povidani ma jednu obrovskou slabinu. neumim si zatim prestavit svet, kde by lide akceptovali vsecky varianty a nevymezovali se. to co bude fungovat vzdycky (musi) je pud sebezachovy a asi sexualita. Z techto sil se pak nakombinuji ruzna pravidla. Ale furt muzu tahle pravidla zvladat nejakou logikou (pripad zavrazdene sestry) protoze jsou nejak logicky zduvodnitelne.To co nemuzu logikou pojmout je pestry svet mytu a ruznych nabozenstvi. TAm si proste musim neco vybrat. A spokojit se s tim.Kojote,omlouvam se za tento vstup. Mas pravdu v tom, ze tam kde hraje roli pud sebezachovy a nase priroda, tak tam se vymezujeme. Takze vymezime se vuci vrahum sestry.Jedinou vyjimkou muzou byt pak pripady kdy se uplne odvratime od fyzickeho sveta, ale to neni pravidlo. Kdyby to bylo pravidlo tak vymreme.

 29. Machi

  A:"jsem nahustil jen mnohem širší podstatu světa-nic víc,nic míň."Nahustil jste zde jen svůj osobní pohled na svět a ne širší podstatu světa, to je vskutku velký rozdíl."Což je snad smyslem diskuse,nebo potom nevím,co je smyslem diskuse pro vás?Jen otrávené odpovědi na komentáře?"Zvláštní, na můj hodně konkrétní příklad s rovnováhou ve Vesmíru jste nereagoval.Allegor to vystihl dobře, psal jste bezobsažné fráze u kterých se dá skutečně debatovat jen na úrovni debaty ve stylu, "kdo je otec Darth Vadera"."Ta slova nejsou abstraktní,abstraktně jen znějí-konkrétně nevím,co bych vám napsal,vy také nijak konkrétně nepíšete…Jak chcete psát konkrétněji?"Psal jsem konkrétně a Allegor také. "Ten problém máte zřejmě vy,já nevím,co mám napsat,abych nedostal zápornou odpověď."Napište smysluplný argument."Proč od úvah musím ve vašem typu lidí,vše směřovat k přízemním sebezpytům,které nic neřeší! Vaše sebezpyty jsou pro mě více méně zajímavé pouze s psychologického hlediska"Váš původní argument byl váš "přízemní sebezpyt", viz výše váše "nahustil jste zde jen svůj osobní pohled na svět".Co by jste tedy čekal jako reakci?"mi připadají navýsost u těhle lidí dětinské"Děti se rády ptají, mají rády konkrétní odpovědi a tím mnohé rodiče přivádějí k šílenství :)Buďte konkrétní A a dostanete konkrétní odpovědi.Ratka:"Typicky pripad jsou invaze do ruznych zemi a zavadeni nasich (americkych) pravidel. My nevime nic mistnich tradicich (ktere se nam zdaji byt brachialni) a spoustime tim podstatne vetsi nasili (rozvrat) nez bylo to puvodni."To je problém, ale na druhou stranu přece jen existuje něco jako elementární morálka, kterou zejména náboženská pravidla porušují. Vražda ze cti může být jeden z příkladů. Pokud se z muslima stane ateista (mimochodem znáte někoho, napadá mě snad jen Salman (Salomon?) Rushdie, nevím ale jestli je ateista) pak by ho měli zabít. To osobně nepovažuju za morální. Čistě pragmaticky se dá brát morálka podle zákonů "džungle" (evoluce) a stále budou některá pravidla z muslimského světa nemorální.

 30. ratka

  Machi, k moralce. To ano. Urcite. To je na zvlastni clanek a specialni diskusi. Urcite by me zajimali nazory lidi k moralce. Pragmaticka moralka dzungle je hodne drsna. Hladovi, slabi a nemocni jsou ponechani osudu. Jedinec je obetovan zajmum celku. A jedinec to prijima. To me pokazde facinovalo na prirode. Ze vse plyne jaksi samozrejme. nevycitave.preju hezky den, ja uz bohuzel nemuzu pokracovat. I kdyz to o moralce mi prijde moc zajimave.

 31. Ratko, škoda, že nemůžeme pokračovat, je to opravdu zajímavé téma. Snad bych dodal, že argument s rizikem vyvraždění celé rodiny není správný, protože já jsem na konkrétním případě kritizoval celou kulturu a vyjádřil pocit nadřazenosti kultury naší, která – přes všechny své nectnosti – takové věci prostě netrpí, natož aby je podporovala. Také připomínám, že onen multikulturalistický koncept tolerance a relativity je zhouný pro jeho zastánce, protože ostatní kultury takto nefungují a využijí toho jako slabosti…@ Machi: Ibn Warraq, autor knihy "Proč nejsem muslim". A sám jmenuje další. Viz:http://info.pravdaoislamu.cz…lim/Knihu jsem ještě nečetl, ale chystám se na ni.

 32. Machi

  Kojote díky, rychle jsem proletěl ten odkaz a je to zajímavé čtení. Je v tom jistá naděje do budoucna, že existují i rozumní muslimové a arabští ateisté. Ratko zákon džungle není ve skutečnosti až tak jednoduše drsný. U sociálních tvorů se často vyskytuje altruismus, tedy pomoc bližnímu. Někdy to dojde až tak daleko, že příslušníci jednoho druhu pomáhají druhému (delfíni, opice, lidé apod.).

 33. Machi, není zač. A myslím, že můžeme kritizovat křesťany sebevíc, ale muslimský odpadlík je v mnohem prekérnější situaci než jakýkoli jiný. Takový ateista v "Bible beltu" může ztratit postavení a být psychicky týrán, ale být bývalým muslimem a ještě o tom napsat knihu, to chce pořádnou kuráž! Už se na tu knížku těším.

 34. Ateistovi v bible beltu vcelku nic nehrozí, maximálně si na něj bude pár sousedů ukazovat prstem, tzn. to, co tady u nás zná skoro každý. Tam to je trochu výraznější; může být asi brát jako člověk mimo obec, takový renegát ulice či městečka, ale jemu to asi patrně bude fuk, v restauraci i v obchodě ho obslouží, do kina ho pustí, před barákem ho nezmlátí, byt mu nevypálí, maximálně ho tak budou míň zdravit a míň se na něj usmívat. To muslim, to je jiná. Vyhlásit v takový Saúdský Arábii, že jsi ateista či zkrátka prostě ne-muslim, to aby si člověk radši do zálohy psal návrh na nekrolog.

 35. warhammer

  Pro Kojot:To je dobrý článek, v mnohém se s tím ztotožňuji.Pro Machi:No, jen tak by ty velryby nahrazeny nebyly.Mimochodem, to tím chceš říct, že je vlastně jedno, zda člověk vyhubí velryby, když budou stejně jednou nahrazeny novými druhy?Pro A:To by mě zajímalo, kdo jsi vlastně zač.

 36. A

  A-BPoslední události mi dávají za pravdu-zase je to,teď nebo nikdy!Konstruktér Vesmíru se začíná projevovat-vše,co popisoval Kojot je víceméně pravda-každý máme jen střípek pravdy-nikdo ji nemá celou,ani já ne,i když mám jen A:-)

 37. Machi

  Kojot a Allegor:Jo, taky jsem si říkal jestli se autor nebojí jen tak se procházet po ulici. Nám tady je hej. A právě proto jim fandím, protože takhle si představuji skutečnou odvahu v praxi.Warhammer:Tak v prvním sledu by je nahradily organismy, které mají podobný jídelníček, prostě tak, že by se více rozmnožily. Teprve za několik miliónů let by došlo na nové specializované tvory. A ano, z hlediska přírody je to v podstatě úplně jedno (stejně jako je dnes jedno, že tu nežijí zástupci skupin jako Condylartha, Mesonychoteuthidae apod.). Jedno to ale není nám. Třeba mě osobně. Nebo, jak usuzuji z tvého dotazu, tobě. A doufám, že tato potřeba zachovat velryby i pro další generace zvítězí. Druhá věc je, že nemám rád zbytečné utrpení živých tvorů a v případě velryb se jedná o zbytečné utrpení. Už jen z toho důvodu, že když se přestane s lovem, tak kvůli tomu nebudou japonci umírat hladem. Ostatně týká se to jednoho ze zlatých pravidel morálky. Nedělej ostatním to, co nechceš aby dělali oni tobě. Mě vždycky hrozně štve, když čtu o vymřelých druzích jako je moa, koroun, alka velká, vakovlk a další, a jsem naštvaný na ty blbce, co je svým neuváženým chováním vybili. To souvisí i s tím, že nemám rád víru, protože mnoho lidí co se podílelo na vybití mnoha druhů, si možné vyhubení nepřipustí a místo toho se zaštiťuje vírou, že ten a ten živočich přeci nemůže zmizet, že jejich mnoho, že občasný úlovek nic neudělá a tak dále.A:"každý máme jen střípek pravdy"To je možná pravda, ale díky tomu, že na poznatcích moderní vědy dělá skutečně mnoho lidí, těch střípků je skutečně mnoho.Mimochodem, teď se snažím dodělat diplomku, konkrétně téma gravitační vlny. Je tam jedna věc, která by mohla zajímat i věřící a ateisty. Oblíbený argument věřících je, že počátek vesmíru je nepoznatelný a nemá cenu se tedy ani o to snažit. Zřejmě nikdy nebudeme vědět vše přesně, ale třeba pozorování tzv. stochastického pozadí gravitačního vlnění umožní nahlédnout až do doby 10 na -44 s po vzniku vesmíru! Jen pro porovnání. Přímé pozorování v elektromagnetickém záření (kam patří i světlo) umožňuje pozorovat vesmír starý 300 000 let. O něco blíže počátku se můžete dostat díky neutrinům. Ale gravitační vlny, to je jiná. On ten čas je dokonce kratší než Planckův čas, to jest čas od které funguje dobře dnešní fyzika. Mimo jiné to pozorování umožní potvrdit či vyvrátit různé teorie superstrun apod.

 38. A

  MachiNelze upřednostňovat teorii relativity nad kvantovou teorii…Vesmír je HMOTA,ta podléhá času,která je s ní identická…Není-li čas-není hmota…Pokud vím,tak kvantová teorie,nebo-li teorie superstrun říká,že laicky řečeno existuje jakási konstanta hmoty,která se donekonečna opakuje a vytváří fraktální předobraz,který existuje jak na atomární,tak na viditelné úrovni v celém vesmíru.Teorie relativity pokud vím,tak vysvětluje rozpínání vesmíru,tedy skutečný posun od velkého třesku…Oba vysvětlují totéž,TR to ukazuje v lineární podobě,a kvantová mechanika ve strukturární.KM vysvětluje pravou fyziologickou podstatu stvořeného světa,který jako obraz supluje PRINCIP CHOVÁNÍ VESMÍRU,A VZTAHŮ-světy vznikají a zanikají-superstruna je jako DNA z které se zrodí jiný obdobný útvar…Například podoba Vesmíru je až nápadně podobná struktuře mozku-tedy vazeb neuronů v šedé mozkové kůře-NÁHODA?Zanikají hvězdy,galaxie,ale MOZEK zůstává…Možná rozpínání dle teorie relativity jen ukazuje čas do dalšího supertřesku?Protože v temném prázdném prostoru se kumuluje temná energie z níž se vytvoří další třesk,a nekonečno se opakuje…Gravitace vzniká nahromaděním zase jenom hmoty-hmota ohýbá prostor-je těžká..To je základní vztah

 39. Machi

  A:Jaksi jsem nepochopil na co reagujete. Ja jsem o žádném upřednostňování přeci nemluvil. Pokud vím snaha je naopak tyto teorie nějak spojit. Zatím to ale bohužel "nefachčí".