O náboženství, zrodu filosofie a poučení pro současnost

Navzdory kritice z pozice atheismu se ukazuje, že náboženství poskytovalo lidem, kteří je vynalezli, kompetitivní výhodu; je však třeba vzít v potaz, že hovoříme-li o náboženství v tomto smyslu, hovoříme o náboženství kmenovém. Podívejme se, jak se tato původní podoba náboženství mohla spolupodílet na vzniku filosofie.

Robin Dunbar, zabývající se problematikou vzniku lidského vědomí, uvádí čtyři hlavní přednosti, které náboženství svým tvůrcům přineslo. Je to spojení jednotlivých aspektů života ve smysluplný celek, představa, že můžeme (například rituálem či modlitbou) ovlivnit v životě to, co se jinak vymyká našim možnostem, spoluvytváří systém morálních zásad a vytváří menšině prostor pro kontrolu dění v dané komunitě. (Dunbar, str. 176-7). Dále konstatuje, že víra působí jako anestetikum a euforikum (Dunbrar, str. 181n.) a vytváří pocit sounáležitosti (Dunbar, str. 186n), což má jistý terapeutický efekt (osamělí lidé bez společenství a víry trpí nedostatkem podpory). Nesmíme ovšem zapomínat, že religiozita vznikla a utvářela se v rámci relativně malých skupin; Dunbar na základě srovnání s ostatními primáty a na základě pozorování usuzuje, že typická velikost lidských skupin je kolem 150 jedinců (Dunbar, str. 123), přičemž takovou skupinu si můžeme představit i jako základní náboženskou jednotku. Jak je tedy možné, že vznikla velká státní a posléze i univerzální náboženství? Z historie víme, že státní náboženství vznikala z popudu držitele moci – ať už dobyvatele či sjednotitele, přičemž bůh držitele moci se stal bohem celého národa. Typickým příkladem je babylónský Marduk. V řeckém světě se však po temném období ustavila situace značně odlišná – na scéně se objevilo množství městských států, z nichž každý měl své vlastní variace mýtů, jež se od dob mykénské symbiózy indoevropských prvků a středomořského substrátu, značně proměnily a získaly v každé polis svůj osobitý ráz, což bylo, vzhledem k neexistenci písemně kodifikovaného mýtu, po pádu mocenského centra nevyhnutelné.
Po konci temného věku však došlo v Řecku během sta let (750-650 př. n. l.) k populační explozi, nárůstu obchodu a komunikace mezi městy, transformaci archaických společností v polis, ke kolonizaci… Ovšem, narozdíl od výše zmíněné Babylónské říše, zde nevzniklo mocenské centrum, které by dokázalo nahradit mýty ostatních měst svým pojetím. Došlo pochopitelně k zahlazení některých rozdílů, koexistence různých uchopení mýtu však přetrvala. Reakci rodícího se řeckého ducha přestavuje Hésiodos, jehož klasická díla Theogonie a Práce a dny, představují poněkud umělý pokus sjednotit náboženské představy té doby. Tento způsob uspořádání mýtů se však příliš neujal a nenaplněná touha po myšlenkové syntéze nakonec vyústila ve filosofii. Jsem si téměř jist, že kdyby byly náboženské představy Řeků sjednoceny mocenským zásahem, zrodu filosofie bychom se nedočkali.
Objevila se tedy společnost, kde bylo v pořádku, že lidé věřili množství protikladných mýtů a preferovali bohy svého společenství. Současně se však tato situace stala živnou půdou pro vznik a rozvoj filosofie, jež hloubavým duchům umožňovala nalézt jednotu navzdory mnohosti (narážím samozřejmě především – ale nejen – na Parmenida).
Plyne z toho nějaké ponaučení pro dnešek? Zdá se, že neexistence všeobecně přijímaného ústředního dogmatu má velký kreativní potenciál, přičemž jí nikterak neškodí, je-li spojena s nedogmatickou, leč terapeuticky působící, náboženskou praxí. V tomto smyslu lze tedy vítat ty z všemožných forem postmoderní spirituality, které jsou otevřené vnějšímu světu a přitom dokáží uspokojit archaické lovecko-sběračské potřeby člověka. Ukazuje se však, že v tomto směru existuje v současné společnosti spíše vakuum, které volá po vyplnění, čehož umně využívají různí prodejci věr a pověr ke svému obohacení…

Literatura:
DUNBAR, R. Příběh rodu Homo. Academia: Praha, 2009.

Advertisements

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O náboženství, zrodu filosofie a poučení pro současnost

Filed under Úvahy a postřehy

Komentáře nejsou povoleny.